This website uses cookies. Click here for more information.

Column

Recht uit de notaris / januari 2019

Column: Recht uit de Notaris/januari 2019                                         

Schenken of lenen

Als uw kind een huis wil aankopen en zelf de financiering niet (geheel) rond krijgt, kunt u overwegen als ouder om uw kind hierbij te helpen. Dit kan op verschillende manieren.

Als ouder kunt u gebruik maken van de jubelschenking. U kunt één keer aan (ieder van) uw kind(eren) een ton (€ 102.010 voor 2019 om precies te zijn) schenken, belastingvrij. De voorwaarden hiervoor zijn als volgt: Uw kind moet het gebruiken voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning, danwel voor het aflossen van een hypotheek op de eigen woning; Uw kind (of diens partner) mag niet ouder zijn dan 40 jaar; U moet aangifte doen voor de schenkbelasting en daarbij een beroep doen op de eenmalig verhoogde vrijstelling; U mag nog niet eerder aan uw kind een hoger vrijgesteld bedrag hebben geschonken.

Wat zijn de voordelen? U zorgt voor belastingvrije overdracht van vermogen aan de volgende generatie. U betaalt geen vermogensbelasting meer over dat bedrag en uw kind ook niet, omdat het voor uw kind deel uitmaakt van de eigen woning. Uw kind kan een duurdere woning kopen dan zonder uw hulp of juist minder maandlasten hebben en daardoor zelf sparen. Bij uw overlijden hoeft over het bedrag geen erfbelasting meer te worden betaald. Dit laatste is zeker relevant als - naar verwachting - uw kind meer erft dan het vrijgestelde bedrag in de erfbelasting van € 20.616 (tarief 2019) en helemaal als uw kind meer erft dan € 124.727, aangezien een kind bij uw overlijden over het meerder 20 % erfbelasting is verschuldigd.

Zijn er ook nadelen? Jazeker zijn er ook nadelen. Aan de jubelschenking mogen geen voorwaarden worden verbonden. U kunt de schenking dus niet herroepelijk maken of er een tweetrapsmaking aan verbinden. Dat betekent dat u het bedrag echt kwijt bent en niet meer in de toekomst voor uzelf kunt gebruiken. Ook de grip over het bedrag bent u kwijt. Na overlijden van uw kind gaat het bedrag naar de erfgenamen van dat kind (en dus niet per definitie naar uw andere kinderen of kleinkinderen). Indien uw kind met een partner het huis in eigendom heeft, heeft de schenking van u aan kind ook gevolgen voor de partner bij uit elkaar gaan. Het is verstandig als uw kind zich hierover goed laat voorlichten.

Is er een andere manier om uw kind te helpen? Ja, die is er. U kunt uw kind ook het bedrag dat hij of zij tekort komt lenen. Indien u dit doet in de vorm van een annuïtaire lening met een marktconforme rente, dan hebt u daar fiscaal voordeel van. Voor u blijft het weliswaar box 3 vermogen en is daarmee belast voor de vermogensbelasting, maar daar staat tegenover dat u rente ontvangt van uw kind (meer dan de te betalen vermogensbelasting). Uw kind kan de rente aftrekken in de inkomstenbelasting en door af te lossen krijgt u uw geld weer terug. U kunt ook weer de door uw kind betaalde rente jaarlijks aan uw kind schenken (voorzover dit onder de vrijstelling van € 5.428 (vrijgestelde bedrag in 2019) valt).

Wat u ook kiest, laat u vooraf goed informeren over de voor- en nadelen en de mogelijke consequenties voor betrokken partijen. U kunt hiervoor een afspraak maken voor een (vrijblijvende) bespreking bij Notariaat Nonhebel.